magyar | srpski | english | romanes 2019.12.14. szombat  
 
 
Felhívás

 MESNA ZAJEDNICA MALI IĐOŠ

GLAVNA UL. BR. 34

DANA: 08. 04. 2014. godine

Br. 2/2014

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke usluge čišćenja u postupku javne nabavke male vrednosti br. 2/2014, Mesna Zajednica Mali Iđoš, kao naručilac upućuje

P O Z I V

ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA ČIŠĆENJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI br. 2/2014

1. PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca: Mesna Zajednica Mali Iđoš Adresa: ul. Glavna br. 34., Mali Iđoš Internet stranica: www.kishegyes.rs E-mail: kishegyes@eunet.rs Telefon: 024/730-020 PIB: 101436754 Matični broj: 08051283 Broj računa: 840-2615745-96 i 840-1013645-46

2. PREDMET JAVNE NABAVKE

Predmet javne nabavke je: Usluge čišćenja ulica.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 90611000.

3. VRSTA POSTUPKA

Javna nabavka se vrši u postupku javne nabavke male vrednosti, shodno članu 39. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12).

4. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU

Pravo učešća imaju sva zainteresovana lica koja ispunjavaju obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke u skladu sa članom 75. Zakona o javnim nabavkama. Ispunjenost uslova iz člana 75. i 76., na osnovu člana 77. stav 4. Zakona o javnim nabavkama dokazuje se Izjavama koja su sastavni deo Konkursne dokumentacije i koja moraju biti potpisane od strane ovlašćenog lica i overene pečatom.

Uz ponudu i dokaze iz člana 77. Zakona, detaljno navedenih u Konkursnoj dokumentaciji, ponuđač je u obavezi da dostavi i obrasce sadržane u Konkursnoj dokumentaciji.

Ponuda mora biti u celini pripremljena u skladu sa pozivom i Konkursnom dokumentacijom, shodno uputstvu koje je takođe sastavni deo Konkursne dokumentacije.

5. UVID I PREUZIMANJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

Uvid u konkursnu dokumentaciju zainteresovana lica mogu ostvariti od dana objavljivanja Poziva za podnošenje ponuda i Konkursne dokumentacije, na Portalu uprave za javne nabavke i na internet stranici Naručioca.

Preuzimanje konkursne dokumentacije se može obaviti lično, na adresi Naručioca.

6. NAČIN I MESTO PODNOŠENJA PONUDE

Ponuđači su dužni da ponudu sačine prema uputstvu naručioca i da je dostave u roku od 8 dana od dana objavljivanja Poziva za podnošenje ponude na Portalu uprave za javne nabavke, odnosno da je dostave najkasnije do 17. 04. 2014. godine do 8,00 časova, bez obzira na način dostavljanja, u zapečaćenom omotu na adresu: Mesna Zajednica Mali Iđoš, Glavna ulica br. 34, 24321 Mali Iđoš, sa naznakom „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA ČIŠĆENJA BR. 2/2014, – NE OTVARATI“.

Ponuđač je dužan da na poleđini koverte naznači naziv, adresu i telefon ponuđača.

Ponude koje stignu nakon navedenog roka (dana i sata) smatraće se neblagovremenim i neće biti uzete u razmatranje, iste će biti vraćene ponuđačima neotpečaćene.

7. MESTO, VREME I NAČIN OTVARANJA PONUDA

Javno otvaranje ponuda obaviće se 17. 04. 2014. godine u 9,00 časova u prostorijama Mesne Zajednice Mali Iđoš, Glavna ulica br. 34, u Malom Iđošu.

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača koji će svoja ovlašćenja predati komisiji pre početka otvaranja ponuda u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

8. KRITERIJUM ZA DODELU UGOVORA

Kriterijum za dodelu ugovora je: Ekonomski najpovoljnija ponuda – Elementi kriterijuma:

 

1. Ponuđena cena – 65 pondera Najniža ponuđena cena - 65 pondera

2. Rok izvršenja dnevnih usluga od prijema radnog naloga – 6 pondera odmah – 6 pondera, do 12 časova – 3 pondera – do 24 časova – 1 ponder

3. Rok plaćanja – 15 pondera Najduži rok – 15 pondera

4. Broj angažovanih kadrova/radnika – 14 pondera Najveći broj angažovanih radnika – 14 pondera

 

Ukoliko dve ili više ponuda imaju isti broj pondera, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio najduži rok plaćanja, ako ima više koji su ponudili isti rok, biće izabrana ponuda onog ponuđača koji će angažovati najveći broj radnika.

9. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O DODELI UGOVORA

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodeli ugovora će biti doneta u roku od 10 (deset ) dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Ugovor se zaključuje po sticanju zakonskih uslova i istekom zakonskih rokova, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Osoba za kontakt za sve informacije vezane za javnu nabavku je Atila Novak , predsednik komisije, broj telefona: 024-730-020.

Komisija za javnu nabavku


Pályázati dokumentáció

 

Felhívás

MESNA ZAJEDNICA MALI IĐOŠ 

GLAVNA UL. BR. 34 

DANA: 07. 04. 2014. godine 

Br. 1/2014 

 

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama 

(„Službeni glasnik RS“ br. 124/12) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke električne energije u 

postupku javne nabavke male vrednosti, Mesna Zajednica Mali Iđoš, kao naručilac upućuje 

 

P O Z I V 

ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU ELEKTRIČNE ENERGIJE U POSTUPKU 

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI br. 1/2014 

 

1. PODACI O NARUČIOCU 

Naziv naručioca: Mesna Zajednica Mali Iđoš 

Adresa: ul. Glavna br. 34., Mali Iđoš 

Internet stranica: www.kishegyes.rs 

E-mail: kishegyes@eunet.rs 

Telefon: 024/730-020 

PIB: 101436754 

Matični broj: 08051283 

Broj računa: 840-2615745-96 i 840-1013645-46 

2. PREDMET JAVNE NABAVKE 

Predmet javne nabavke je: Električna energija. 

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 09310000. 

3. VRSTA POSTUPKA 

Javna nabavka se vrši u postupku javne nabavke male vrednosti, shodno članu 39. Zakona o javnim 

nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12). 

 4. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU 

Pravo učešća imaju sva zainteresovana lica koja ispunjavaju obavezne uslove za učešće u postupku 

javne nabavke u skladu sa članom 75. Zakona o javnim nabavkama. Ispunjenost uslova iz člana 75. i 

76., na osnovu člana 77. stav 4. Zakona o javnim nabavkama dokazuje se Izjavama koja su sastavni deo 

Konkursne dokumentacije i koja moraju biti potpisane od strane ovlašćenog lica i overene pečatom. 

Uz ponudu i dokaze iz člana 77. Zakona, detaljno navedenih u Konkursnoj dokumentaciji, ponuđač je u 

obavezi da dostavi i obrasce sadržane u Konkursnoj dokumentaciji. 

Ponuda mora biti u celini pripremljena u skladu sa pozivom i Konkursnom dokumentacijom, 

shodno uputstvu koje je takođe sastavni deo Konkursne dokumentacije. 

5. UVID I PREUZIMANJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE 

Uvid u konkursnu dokumentaciju zainteresovana lica mogu ostvariti od dana objavljivanja Poziva za 

podnošenje ponuda i Konkursne dokumentacije, na Portalu uprave za javne nabavke i na internet stranici 

Naručioca. 

Preuzimanje konkursne dokumentacije se može obaviti lično, na adresi Naručioca. 

6. NAČIN I MESTO PODNOŠENJA PONUDE 

Ponuđači su dužni da ponudu sačine prema uputstvu naručioca i da je dostave u roku od 10 dana od 

dana objavljivanja Poziva za podnošenje ponude na Portalu uprave za javne nabavke, odnosno da 

je dostave najkasnije do 17. 04. 2014. godine do 10,00 časova, bez obzira na način dostavljanja, u 

zapečaćenom omotu na adresu: Mesna Zajednica Mali Iđoš, Glavna ulica br. 34, 24321 Mali Iđoš, sa 

naznakom „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU ELEKTRIČNE ENERGIJE BR. 1 /2014, – NE 

OTVARATI“. 

Ponuđač je dužan da na poleđini koverte naznači naziv, adresu i telefon ponuđača. 

Ponude koje stignu nakon navedenog roka (dana i sata) smatraće se neblagovremenim i neće biti uzete u 

razmatranje, iste će biti vraćene ponuđačima neotpečaćene. 

7. MESTO, VREME I NAČIN OTVARANJA PONUDA 

Javno otvaranje ponuda obaviće se 17. 04. 2014. godine u 11,00 časova u prostorijama Mesne Zajednice 

Mali Iđoš, Glavna ulica br. 34, u Malom Iđošu. 

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača koji će svoja ovlašćenja 

predati komisiji pre početka otvaranja ponuda u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. 

8. KRITERIJUM ZA DODELU UGOVORA 

Kriterijum za dodelu ugovora je: najniža ponuđena cena. Izbor najpovoljnije ponude izvršiće se na osnovu člana 85. Zakona o javnim nabavkama, primenom 

kriterijuma najniža ponuđena cena, zapisnik o otvaranju ponuda dostaviće se ponuđačima koji ne 

prisustvuju otvaranju u roku od tri dana od dana donošenja. 

9. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O DODELI UGOVORA 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodeli ugovora će biti doneta u roku od 10 (deset ) dana od dana 

javnog otvaranja ponuda. 

Ugovor se zaključuje po sticanju zakonskih uslova i istekom zakonskih rokova, u skladu sa Zakonom o 

javnim nabavkama. 

Osoba za kontakt za sve informacije vezane za javnu nabavku je Atila Novak , predsednik komisije, broj 

telefona: 024-730-020. 

Komisija za javnu nabavku

 

Pályázati anyag

|<  <
© 2007 www.kishegyes.rs