magyar | srpski | english | romanes 19.11.2019. Utorak  
 
 Konkurs

Predsednik opštine Mali Iđoš raspisuje 
  
- K O N K U R S -  
za dodelu finansijskih sredstava za sufinansiranje stalnih troškova funkcionisanja i za finansiranje ili sufinansiranje projekata udruženja građana.
Prijave na konkurs se mogu predati isključivo na predviđenom formularu, koji možete preuzeti lično u pisarnici (kancelarija br. 14) u zgradi opštine Mali Iđoš 
(Glavna br. 32.) ili na internet prezentacijama www.kishegyes.rs i www.feketics.com.
Rok za prijavu 20.april 2009. 

U cilju boljeg informisanja i uspešnijeg apliciranja civilnih organizacija predstavnici lokalne samouprave će održati informativne dane u sledećim terminima: 
  
• U Malom Iđošu 9. aprila 2009. godine od 17,00 časova u većnici br. 3 zgrade opštine Mali Iđoš 
• U Feketiću 9. aprila 2009. godine od 18,30 časova u maloj sali Doma kulture 
• U Lovćencu 10. aprila 2009. godine od 17,00 časova u zgradi Mesne zajednice..

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na osnovu člana 20 i 44 Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik RS br. 129 / 2007), na osnovu člana 12 i 53 Statuta (Službeni list opštine Mali Iđoš, br. 13 /2008-prečišćen tekst) i na osnovu Odluke o budžetu opštine Mali Iđoš za 2009.godinu (Službeni list opštine Mali Iđoš br. 19 /2008) predsednik opštine Mali Iđoš raspisuje

KONKURS

za dodelu finansijskih sredstava za sufinansiranje stalnih troškova funkcionisanja i za finansiranje ili sufinansiranje projekata udruženja građana

1. Ciljevi dodele sredstava

Osnovni cilj dodele sredstava je finansiranje ili sufinansiranje programa udruženja građana, koji doprinose društveno ekonomskom razvoju opštine Mali Iđoš.

Prilikom ocene projekata i dodele sredstava će imati prednost projekti, koji su usaglašeni sa usvojenim strategijama opštine Mali Iđoš (Akcioni plan politike za mlade opštine Mali Iđoš (Službeni list opštine Mali Iđoš br. 12 / 2008) i Strategija socijalne zaštite opštine Mali Iđoš (Službeni list opštine Mali Iđoš br. 7 /2008).

2. Namena sredstava

Sredstva su namenjena za finansiranje i sufinansiranje realizacije programa udruženja građana: direktni (troškovi projektnih aktivnosti) i indirektni troškovi (troškovi iznajmljivanja prostorija, troškovi komunikacije, kancelarijski materijali, troškovi grejanja i električne energije) projektnih aktivnosti, troškovi projektnog tima.

3. Pravo učešća na konkursu

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja građana čije sedište se nalazi na teritoriji opštine Mali Iđoš i/ili čije aktivnosti se realizuju na teritoriji opštine Mali Iđoš i čije finansiranje NIJE predviđeno budžetom opštine Mali Iđoš za 2009. godinu. Iz Konkursa biće isključeni udruženja građana, koji imaju neizvršenu obavezu izveštavanja prema opštini Mali Iđoš na osnovu dodeljenih sredstava.

4. Uslovi konkursa

Na osnovu podnetih projekata i odluke Konkursne komisije, koju imenuje predsednik opštine, dodeljuje se jednokratna nepovratna finansijska sredstva iz okvira od 750.000,00.

Prijave na konkurs se mogu predati isključivo na predviđenom formularu, koji možete preuzeti lično u pisarnici (kancelarija br. 14) u zgradi opštine Mali Iđoš (Mali Iđoš, Glavna ulica br. 32.) ili na internet prezentacijama www.kishegyes.rs i www.feketics.com.
Prijava na konkurs sadrži:

a) Obavezni deo:
1) Formular prijave za učešće na konkursu
2) Formular budžeta projekta
3) Fotokopiju Rešenja o registraciji organizacije
4) Fotokopiju Ugovora o vođenju računa kod banke
5) U koliko postoji partnerska organizacija obavezna je fotokopija ugovora ili memoranduma o saradnji
6) Celokupni predlog projekta u elektronskoj formi na CD-u
7) Izjavu o tačnosti podataka i prihvatanju uslova konkursa

b) Neobavezni deo:
1) Materijali, publikacije, novinski članci, ostala dokumentacija koja ilustruje rad organizacije
2) Preporuke

Iz ovog konkursa se finansiraju isključivo projekti koji se realizuju najkasnije do 30. 06. 2009. i troškovi redovne delatnosti udruženja građana tokom 2009. godine.

Udruženja građana, kojima su dodeljana sredstva obavezuju se da namenski upotrebe dodeljenia sredstva, a neutrošena sredstva da virmanski vrate budžetu na odgovarajuću poziciju opštine Mali Iđoš i prihvataju obavezu podnošenja Izveštaja o realizaciji projekata (narativni i finansijski) najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka projekta, ali najkasnije do 15. januara 2010. godine.

Opština Mali Iđoš zadržava pravo da po potrebi traži dodatnu dokumentaciju i ispunjenje dodatnih uslova od podnosilaca prijava, kao i pravo na monitoring realizacije projekata. Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.
5. Podnošenje zahteva za dodelu sredstava

Prijava na konkurs se predaje u zatvorenoj koverti u tri štampana primerka i elektronskoj formi u pisarnici opštine Mali Iđoš (kancelarija br. 14 u zgradi opštine Mali Iđoš) ili putem pošte na adresu Konkursna komisija, Opština Mali Iđoš, Glavna ulica br. 32., 24321 Mali Iđoš, najkasnije do 20. 04. 2009. godine sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA UDRUŽENJIMA GRAĐANA – NE OTVARATI DO ISTEKA KONKURSA“.

Nepotpuni i neblagovremeni zahtevi za dodelu sredstava neće biti uzeti u razmatranje.
 
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 730-010 lokal 119 ili preko elektronske pošte opstina.maliidos@gmail.com.


6. Objava rezultata

Rezultati konkursa biće objavljeni u Službenom listu opštine Mali Iđoš i na internet prezentacijama www.kishegyes.rs, www.feketics.com . Organizacije koje su predale prijave na konkurs biće obaveštene o rezultatima putem pošte ili elektronske pošte najkasnije do 31. 04. 2009. godine. Predatu konkursnu dokumentaciju ne vraćamo. Opština nije obavezna da obrazloži svoje odluke. Na odluku Opštine ne može se uložiti žalba ili neki drugi pravni lek.

7. Informativni dani sa tehničkim uputstvima

U cilju boljeg informisanja i uspešnijeg apliciranja civilnih organizacija predstavnici lokalne samouprave će održati informativne dane u sledećim terminima:

9. april 2009. godine sa početkom od 17,00 časova u Malom Iđošu u maloj većnici (soba br. 3) zgrade opštine Mali Iđoš
9. april 2009. godine sa početkom od 18,30 časova u Feketiću u maloj sali Doma kulture
10. april 2009. godine sa početkom od 17,00 časova u Lovćencu u zgradi Mesne zajednice


PREDSEDNIK OPŠTINE
MALI IĐOŠ Predsednik opštine
Broj: 06-1-20/2009-01 Robert Čore
Dana: 01. 04. 2009.
Mali Iđoš

Budžet

Formular za prijavu 

Izjava 

© 2007 www.kishegyes.rs